Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia – Dylematy – Perspektywy - konferencja naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

 

 

20 maja 2019 r.

 

SZKOŁA i NAUCZYCIEL (1).png

 

W dniach 27-28 maja br. w Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim odbędzie się konferencja naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia – Dylematy – Perspektywy. Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych UP w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku.

 

Wprowadzenie  

Współczesna szkoła i nauczyciele muszą być gotowi na wciąż nową analizę doświadczeń, w których  stale uczestniczą. Wynika to z tego, że zanika jasna i wyraźna hierarchia rzeczy, zaś świat staje się mozaiką wielości i dowolności interpretacji. Umiejętność refleksji i interpretacji współczesnego świata jawi się jako szczególne i wyjątkowe zadanie do zrealizowania przez nauczycieli. Oni to powinni być interpretatorami, którzy posługując się bogatym warsztatem badawczym nabywają umiejętności eksplikacji codziennych wydarzeń.   Szkoła od lat stanowi centrum zainteresowania teoretyków i praktyków oświatowych. Mimo licznych badań, tworzonych i wdrażanych modeli, wciąż brak efektywnych rozwiązań systemowych. Stąd istnieje ogromna potrzeba podjęcia poszukiwań oraz działań zmieniających obecny obraz szkoły. Punktem wyjścia mogą być koncepcje, w których kładzie się silny nacisk na współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za edukację. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość w wielu aspektach przesądza również o pracy zawodowej nauczyciela. Przejawia się to nie tylko w przekazywanych przez niego w procesie nauczania treściach wiedzy, stosowaniem coraz to bardziej nowatorskich metod pracy z uczniem, ale również  w sposobie rozumienia pracy przez współczesnego nauczyciela, wartości i znaczeniu jakie ma ona dla niego oraz konsekwencjach rozwojowych, społecznych czy ekonomicznych. Ponadto pracę zawodową nauczycieli rzadko określa sukces, spełnienie czy zadowolenie. Najczęściej zaś determinuje społeczna ocena zawodu  w tym prestiż zawodowy, czy sytuacja ekonomiczna osób rozpoczynających pracę w zawodzie, a także brak wsparcia na starcie zawodowym i na kolejnych etapach, niejasność roli, poczucie osamotnienia i niższości, psychologiczne trudności wynikające z zakresu odpowiedzialności, asymetryczność zaangażowania  w relacjach z uczniami, poczucie wypalenia zawodowego, brak: kultury współpracy, twórczej atmosfery, zaufania pomiędzy nauczycielami, zazdrość, rywalizacja, krytykanctwo, niepewność wynikająca z ciągłych reform, niejasne  i coraz to nowe przepisy, małe szanse na karierę zawodową, konieczność ciągłego doszkalania się itp.

 

I. CELE KONFERENCJI:

1. Przedyskutowanie osiągnięć i dylematów funkcjonowania współczesnej szkoły i nauczycieli.

2. Diagnoza szkolnej rzeczywistości przez pryzmat działań podmiotów edukacyjnych i decydentów oświatowych.

3. Określenie perspektyw edukacyjnych i rozwojowych szkoły i nauczycieli w kontekście jakości.

4. Poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej oraz badań w zakresie wspierania w rozwoju szkoły i nauczycieli.

 

II. OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:

 

1. Szkoła w warunkach zmiany – dylematy i zagrożenia

2. Perspektywy rozwoju i osiągnięcia współczesnej szkoły

3. Dylematy i ograniczenia pracy zawodu nauczyciela

4. Możliwości i kierunki rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela

5. Szkoła i nauczyciel wobec podmiotów edukacji w perspektywie wyzwań współczesności

 

Komitet Naukowy: 

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. zw. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. zw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (Uniwersytet Opolski)

Prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. zw. dr hab. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Eugenia Karcz–Taranowicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Edward Nycz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

Dr Stanisław Kowal (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ICBE)  

 

Komitet Organizacyjny Przewodniczące:

Dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Dr hab. Joanna M. Łukasik, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Sekretarz: Mgr Anna Duda (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) Członkowie:

Dr Katarzyna Jagielska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr Magdalena Zapotoczna (Uniwersytet Zielonogórski)

Mgr Maja Błaszyk (Uniwersytet Zielonogórski)

Mgr Joanna Giebułtowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszaw      

 

Konferencję ezrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT