Szpital uniwersytecki w akcie notarialnym

20 czerwca 2017 r.

 

KAZ_4729r.jpg

Fot. K. Adamczewski

19 czerwca  br. podpisany został akt notarialny potwierdzający połączenie spółek Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. oraz Poradni Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. - To historyczna chwila. Uniwersytet ma swoją bazę i ma swój szpital. Oznacza to, że kontrakt z NFZ na leczenie pacjentów wzrośnie o 40 mln zł – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak. Wcześniej zgodę na połączenie wyraził sejmik województwa.

 


Zgromadzenia wspólników obu połączonych spółek przyjęły umowę nowotworzonej spółki. Zgodniej z jej zapisami 53 udziały w nowopowstałej spółce przejmuje Uniwersytet Zielonogórski (UZ), 50 udziałów jest po stronie samorządu województwa, czyli pakiet większościowy ma uczelnia. Rada nadzorcza spółki składać się będzie z 5 członków – 3 wskazanych przez uczelnię oraz dwóch wskazanych przez samorząd województwa. Spółka będzie miała trzyosobowy zarząd – prezesa i wiceprezesa ds. finansowych wskazuje uniwersytet, a wiceprezesa ds. rozwoju wskazuje samorząd województwa. Nieruchomości pozostają własnością samorządu województwa. Nowopowstała spółka - Szpital uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego -  jest beneficjentem wszystkich inwestycji w szpitalu. - Przypomnę, że w ciągu 9 lat, w poprzedniej i obecnej perspektywie, z udziałem funduszy europejskich zrealizowaliśmy w szpitalu inwestycje o wartości 121 mln zł. Samorząd przekazał 35 mln swoich środków, plus pieniądze z krajowych programów. Razem to 196 mln tylko na same inwestycje – poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak. -  Obecnie szpital realizuje inwestycje warte ok 110 mln zł. One spowodują rozwój bazy szpitalnej – dodał prezes szpitala Stanisław Łobacz. - Krótko mówiąc przygotowaliśmy ten szpital do nowej funkcji, do nowej roli. Zadbaliśmy o to, żeby start szpitala uniwersyteckiego był dobry, zwłaszcza, że będzie to już o trzy poziomy wyższy poziom referencyjności (obecnie trzeci, będzie szósty). Oznacza to wzrost kontraktu z NFZ o 40 mln zł (20 proc.). Uczelnia będzie też mogła uzyskać wyższą dotację na kierunek lekarski, jak wynika z szacunków o 4 mln – wyjaśniła marszałek Polak.

Jak podkreślał z kolei prof. Wojciech Strzyżewski – Prorektor  ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego,  szpital, poza funkcją medyczną, będzie posiadał jeszcze funkcje: dydaktyczną oraz naukową. - Jeżeli chodzi o funkcję naukową to już zatrudniamy i będziemy zatrudniać specjalistów w klinikach, które są przy wydziale lekarskim. Chcemy, żeby kierownicy oddziałów byli w szpitalu, a kierownicy katedr byli ds. naukowych na wydziale. Myślę, że to spowoduje rozwój naukowy. Kwestia dydaktyczna to oczywiście kierunek lekarski. Przypomnę, że obecnie kształcimy 180 studentów. W najbliższej rekrutacji przyjmiemy 120 studentów. Dla nich szpital to będzie naturalne zaplecze – wyjaśnił.

Obecny przy podpisaniu aktu notarialnego mecenas Krzysztof Szymański poinformował, że dokumenty zostaną niezwłocznie złożone do KRS. Wyjaśnił także, na czym będzie polegało zabezpieczenie interesów samorządu województwa, przy pakiecie większościowym uczelni. - Wszystkie decyzje dotyczące spółki będą musiały być podejmowane w sposób jednomyślny, co zabezpiecza interes majątkowy samorządu województwa – zaznaczył.

 


Połączenie spółek spowoduje, że powstały w jego wyniku szpital uniwersytecki będzie mógł być zakwalifikowany do poziomu szpitali ogólnopolskich. Mając na uwadze wprowadzone nowe regulacje dotyczące finansowania szpitali, powstanie szpitala uniwersyteckiego umożliwi zastosowanie współczynnika korygującego 1,2 dla świadczeń szpitalnych. W przypadku szpitala w Zielonej Górze, którego roczny kontrakt z NFZ wynosi obecnie ponad 200 mln zł, oznacza to dodatkowe 40 mln zł. 20 czerwca 2017 r. mija termin przedłożenia w Narodowym Funduszu Zdrowia aktu o połączeniu, który pozwoli na zakwalifikowanie szpitala do VI poziomu zabezpieczenia w tzw. sieci szpitali (obecnie – jako szpital wojewódzki – jednostka kwalifikuje się do III poziomu).


Oczekiwanym skutkiem połączenia jest także wzmocnienie pozycji na rynku usług medycznych podmiotu powstałego w jego wyniku, poprzez m.in. zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co będzie się wiązało ze wzrostem szans na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa.
 

Dodatkowo uczelnia, prowadząc szpital kliniczny będzie uprawniona otrzymać wyższe środki finansowe z budżetu państwa na realizację zadań medycznych, w tym na działalność dydaktyczną, w formie dotacji podmiotowej. Według szacunków Uniwersytetu Zielonogórskiego, różnica pomiędzy planowanym a obecnym finansowaniem wynosi ok. 4 mln zł.


Sama zgoda Ministra Zdrowia na utworzenie kierunku lekarskiego w 2015 r. była uwarunkowana właśnie posiadaniem bazy własnej – czyli szpitala uniwersyteckiego. Samorząd Województwa zadeklarował wówczas utworzenie bazy własnej.

 

HISTORIA POŁĄCZENIA

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XIII/120/15 z dnia 10 listopada 2015 r. wyraził zgodę na przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. Uchwały, przekształcenie docelowo było związane z objęciem przez Uniwersytet Zielonogórski 51% udziałów zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).  Jest to działanie konieczne z uwagi na pogłębiające się trudności w pozyskiwaniu kadry lekarskiej i pielęgniarskiej dla naszego województwa, co może przekładać się na utrudnienia w dostępie pacjentów do leczenia. W związku z powyższym, należy pilnie podjąć kroki zmierzające do zatrzymania specjalistów, którzy zdobędą wykształcenie i doświadczenie kształcąc się na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że deficyt specjalistycznej kadry medycznej jest także jednym z najistotniejszych zagrożeń wskazanych w Sprawozdaniu z działalności w okresie od 12 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przygotowanym przez Zarząd Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.


W tym stanie rzeczy, już 21 listopada 2011 r., Uchwałą na XVI/143/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego, Województwo Lubuskie wyraziło wolę współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Konsekwencją realizacji wsparcia i stworzenia warunków do utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, było także podjęcie w dniu 27 kwietnia 2015 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie przez Szpital w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego.

 

 

Źródło: http://lubuskie.pl/news/21242/806/Szpital-uniwersytecki-w-akcie-notarialnym/d,news-bootstrap/

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT