Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Szpital w Zielonej Górze będzie spółką i kliniką uniwersytecką

13 listopada 2015 r.

 

10 listopada br., radni województwa podjęli uchwałę o przekształceniu  Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę i klinikę uniwersytecką. Podczas sesji sejmiku za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 6 było przeciw. - Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść. Chcemy zaryzykować. Jesteśmy zdeterminowani, bo tylko przekształcenie szpitala w spółkę umożliwi nam dostęp do środków z  Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uzyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli nie przekształcimy szpitala, nie będzie on się rozwijał – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.


Jeszcze w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia warunkowało, że wyrazi zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ, jeśli uczelnia wykaże się tzw. „bazą własną”. Wówczas Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie wyrażenia woli na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Uchwała Sejmiku była dla Ministerstwa Zdrowia wystarczającym gwarantem, żeby wyrazić zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ. Nabór na pierwszy rok studiów ruszył kilka dni później. Rekrutacja na medycynę na zielonogórskiej uczelni okazała się rekordowa – podania złożyło ponad 1900 chętnych – na 60 miejsc (ponad 30 osób na jedno miejsce). 1 października świeżo upieczeni żacy – przyszli lekarze – rozpoczęli naukę. Możliwości utworzenia kliniki określa ściśle ustawa o działalności leczniczej. Jednym z wariantów jest większościowy, co najmniej 51-procentowy udział uczelni jako właściciela szpitala. Stąd decyzja o przekształceniu lecznicy w spółkę.

 

 

 

szpital.jpg
fot. lubuskie.pl

 

 

Droga do szpitala klinicznego

 

Przekształcenie szpitala w spółkę jest pierwszym krokiem do utworzenia szpitala klinicznego z 51-proc. udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym samym Szpital stanie się tzw. „bazą własną” dla uczelni i kierunku lekarskiego. Pozwoli to uczelni złożyć do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dotację dydaktyczno-naukową. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w kontekście możliwych do uzyskania kwot dotacji. Dotacja naukowa udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w przypadku „bazy obcej” – jest dwa razy niższa niż dotacja z resortu zdrowia. Według wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego na pierwszym roku kształcenia dotacja z MNiSW wyniosłaby 640 tys. zł, natomiast z MZ – 1 460 tys. zł (różnica – prawie 820 tys. zł). Na piątym roku nauki na kierunku lekarskim różnica w wysokości dotacji sięgać może nawet 4 mln zł. Ostatecznym terminem złożenia wniosku o dotację na kształcenie studentów kierunku lekarskiego jest 10 grudnia 2015 r. Do tego czasu Uniwersytet powinien wykazać posiadanie „bazy własnej”, co determinuje wysokość dotacji. Ten termin jest jednak zagrożony wskutek dwukrotnego przerywania obrad XIII sesji sejmiku, która rozpoczęła się 12 października. Niemniej jednak warto podkreślić, iż radni województwa już kilka lat temu w Wieloletnim Planie Finansowym zarezerwowali 6 mln zł z przeznaczeniem na pierwsze lata funkcjonowania kierunku lekarskiego. Pierwsze 2 mln zł trafiły już na konto uczelni (Elżbieta Anna Polak podpisała umowę z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim w sierpniu br.). Kolejne 4 mln zł samorząd przekaże Uniwersytetowi w 2016 r. Więc funkcjonowanie kierunku lekarskiego – z finansowego punktu widzenia – nie będzie zagrożone.

 

 

Klinika-spółka – nowa szansa na rozwój lubuskiej ochrony zdrowia

Istotną kwestią jest ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia harmonogram konkursów w zakresie Działania 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”. Zielonogórski szpital jedynie w formule spółki z większościowym udziałem uczelni będzie mógł przystąpić do już ogłaszanych postępowań konkursowych POIiŚ 2014-2020. Alokacja środków w tej Osi priorytetowej wynosi 376 559 534 euro. Natomiast cała dostępna alokacja na ochronę zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 sięga zaledwie 120 mln zł, wobec czego potrzeby inwestycyjno-rozwojowe Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze nie będą mogły zostać zaspokojone w ramach regionalnego programu. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze – w ramach przygotowań do obecnej perspektywy finansowej – opracował już fiszki kluczowych projektów, których wartość sięga kilkuset milionów złotych, tj. m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (koszt ok. 200 mln zł), czy rozwój Lubuskiego Centrum Onkologii.

 

Za zasadnością przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową przemawia szereg argumentów, które będą miały niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Są to m.in.:

* efektywniejszy i nowocześniejszy sposób kierowania Szpitalem poprzez wprowadzenie standardów i zasad zarządzania w spółkach prawa handlowego m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarką lekową,
* odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej,
* wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzania zakresu  świadczeń zdrowotnych w tym również komercyjnych, w celu reakcji na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia,
* możliwość pozyskania dodatkowych źródeł przychodu z tytułu np. udzielania świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z LOW NFZ oraz uniezależnienie się od jedynego płatnika,
* większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych,
* przejrzysta gospodarka finansowa.

 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

Przekształcenie Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na realizacji  czynności opisanych w ustawie o działalności leczniczej, m.in. na wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdzie zgodnie z art. 70 ww. ustawy podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wg stanu na dzień 30.04.2015 r. przedmiotowy wskaźnik dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze wynosi 0,05, co oznacza, że podmiot tworzący nie jest zobowiązany do przejmowania przed dniem przekształcenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego w wyniku realizacji procedury przekształcenia szpitala w spółkę, nie zostaną przejęte żadne zobowiązania, które obciążyłyby budżet województwa lubuskiego.  


Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pracownicy przekształcanego Szpitala z dniem przekształcenia staną się pracownikami nowej Spółki (wyjątek stanowią stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, które z dniem przekształcenia Szpitala w spółkę wygasają). Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki  pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy. Nowo utworzony podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą przejmie prawa i obowiązki spzoz, wynikające m.in. z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oznacza, że pacjenci będą obsługiwani tak jak dotąd.

 

Klinika-spółka – optymalny wariant 

W celu uzyskania statusu klinicznego przez szpital można zastosować następujące modele postępowania:

1)   zawrzeć umowę cywilnoprawną z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie udostępnienia uczelni wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala,

2)   uczelnia może stać się większościowym udziałowcem spółki wnosząc do niej większy kapitał niż majątek sp zoz oraz wniesiony przez samorząd województwa, poprzez zmianę umowy spółki i podwyższenie jej kapitału,

3)   zbycie co najmniej 51 % udziałów przez Województwo Lubuskie na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ewentualne koszty związane z uzyskaniem przez szpital statusu szpitala klinicznego wiązać się będą z udzieleniem wsparcia Uniwersytetowi (6 mln zł zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny), a także Szpitalowi – w tworzeniu odpowiednich warunków na potrzeby dydaktyczne i administracyjne kierunku lekarskiego. Środki finansowe niezbędne do wykonywania zadań uczelniom publicznym zapewniają na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym władze publiczne (art. 15 ust. 1), przy założeniu, że szpital kliniczny będzie prowadzony przez uczelnię. W celu pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na kształcenie studentów na kierunku lekarskim, UZ planuje uruchomienie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej. Inne koszty będą wynikały również z konieczności zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu, a także remontów i modernizacji pomieszczeń szpitala. Koszty te nie muszą obciążać budżetu Województwa Lubuskiego.

Zamiana formy organizacyjno-prawnej szpitala oraz uzyskanie przez jednostkę statusu szpitala klinicznego umożliwi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie osi priorytetowej IX (Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia), pozyskiwanie środków finansowych.

 

Inwestycje bezpośrednio związane z utworzeniem kierunku

-  23 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

-  6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

-  6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

-  350 tys. zł – wyposażenie dziekanatu

-  3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

-  8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

 

Szpital z dobrym wynikiem finansowy

O obecnej sytuacji szpitala oraz planach na przyszłość mówi dyrektor szpitala Zbigniew Hupało. -  Jesteśmy podmiotem usługowym, a obecne wyniki robią wrażenie. Od 2006 r. odnotowaliśmy stały wzrost przyjęć pacjentów. Mamy największy procentowy udział w kontraktowaniu lecznictwa szpitalnego w województwie, wynosi on 26 proc. (dla przykładu Gorzów Wlkp. 22 proc.). Szpital jest w dobrej sytuacji, ale borykamy się z kilkoma problemami – chodzi m.in. o warunki na niektórych oddziałach – mówił dyrektor. Jak podkreślił głównym celem jest podniesienie jakości leczenia. Celem jest przekształcenie szpitala w spółę prawa handlowego, uzyskanie statusu szpitala klinicznego oraz rozwój strategicznych dziedzin: onkologia, opieka nad matką i dzieckiem, leczenie urazów i inne. Wiele osób pyta po co szpital kliniczny? Celem jest podniesienie jakości i oferty szpitala poprzez podjęcie współpracy z lekarzami klinicystami, umożliwienie rozwoju nowych obszarów medycyny, rozwój nowoczesnych metod leczenia, zwiększenie przychodów szpitala m.in. z tytułu nowych zadań z zakresu naukowo-badawczego, dostęp do centralnych środków pomocowych z UE. - Nie czekamy na przekształcenie, przygotowujemy się do tego od dawna. Nastąpiła drobna reorganizacja obsługi administracyjno-technicznej. Chciałbym, aby ten szpital był dobrze prowadzony. Przygotowałem plan dotyczących nowych usług. Nowe plany wymagają jednak sporych zmian modernizacyjnych. Planujemy jako spółka prowadzić zadania komercyjne. Mam na myśli zabiegi z zakresu chirurgii, ortopedii, okulistyki, laryngologii czy urologii. Chcielibyśmy zwiększyć obszary komercyjne, w których już funkcjonujemy – mówił dyrektor.  

 

Jak podkreślał dyrektor, plan działania jest dość optymistyczny, ale realny. -  Nie mamy jako szpital misji. Ten szpital powinien być najlepszy w Polsce – to mój cel – powiedział dyrektor na zakończenie.  

 

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony radnych, którzy pytali min. o przyszłość funkcjonowania spółki, o majątek szpitala, o ewentualne zmiany w ilości etatów w szpitalu. Na liczne zapytania odpowiadali rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor szpitala Zbigniew Hupało.  

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zobacz prezentację

 

Źródło: lubuskie.pl

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT