Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

TEAM-NET - nowy program grantowy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

23 lipca 2018 r.

 

 

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 


Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, ale w zmienionej formule. Wynika ona  z faktu przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu.

 


W programie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które – dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł – będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.  

 


O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli starać się wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub „A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów kraju.

 


Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólny interdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak, żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

 


Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę, w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły będą kierowane przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów - młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.   

 


Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Te środki będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

 


Nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET będzie prowadzony od 1 do 31 października br. Budżet konkursu wyniesie 100 mln zł.

 


Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/ . Szczegółowe informacje o warunkach konkursu zostaną podane w regulaminie konkursu, który będzie dostępny na stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

 


Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają przedstawicieli jednostek naukowych i badaczy zainteresowanych programem TEAM-NET na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Fundacji dnia 26 września br. Rejestracja udziału w spotkaniu zostanie uruchomiona na początku września. Spotkanie będzie transmitowane on line.

 

 

TEAM-NET.jpg
 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT