Uniwersytet Zielonogórski i IHP otwierają Joint Lab

2 lipca 2019 r.

podpisanie aneksu do umowy wł..jpg

Moment podpisania umowy. Fot. Kazimierz Adamczewski

Prorektor ds. studenckich prof. Wojciech Strzyżewski oraz dyrektor naukowo-techniczny IHP – Instytutu Leibniza dla Innowacyjnej Mikroelektroniki prof. dr Bernd Tillack podpisali dzisiaj aneks do umowy dotyczący otwarcia wspólnego laboratorium. Joint Lab nosi nazwę Distributed Measurement Systems and Wireless Sensor Networks. To spotkanie polskich i niemieckich naukowców zainaugurowało wspólnie realizowany od 1 lipca 2019 r. projekt naukowo-badawczy SmartRiver: Intelligentes Odergebiet / SmartRiver: Inteligentne Nadodrze.


Projekt o wartości 1 146 000 EUR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Polska - Brandenburgia 2014-2020. Koordynatorem projektu jest IHP, a Uniwersytet Zielonogórski reprezentowany przez Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki (Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ) oraz Instytut Inżynierii Środowiska (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ) jest partnerem w projekcie.


Celem projektu SmartRiver jest wsparcie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców w nadodrzańskim rejonie Słubic i Frankfurtu nad Odrą oraz opracowanie transgranicznego, inteligentnego nieinwazyjnego systemu monitoringu wałów przeciwpowodziowych oraz terenów nadrzecznych, po obu stronach granicy w tym obszarze.


Położenie w dolinie Odry sprawia, że obszary Słubic i Frankfurtu są często narażone na powodzie i podtopienia. Proponowany system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony rzeki, z jednej strony będzie służył mieszkańcom, a z drugiej strony pomoże w ochronie środowiska. Obszary, na których ingerencja człowieka jest ograniczona nielinearnością zachowania środowiska, powinny być monitorowane. Zachowanie przyrody w stanie zbliżonym do naturalnego oznacza swobodę dla rzeki, a w konsekwencji jej nieprzewidywalność. Oznacza to konieczność budowy nieinwazyjnych systemów wczesnego ostrzegania przed zbliżającymi się zagrożeniami. Z jednej strony pozwalają one na monitoring bez naruszania struktury wałów, z drugiej strony prowadzą do znacznych oszczędnościach oraz skrócenia czasu interwencji.

podczas spotkania.jpg

Podczas spotkania. Fot. Kazimierz Adamczewski

Badania będą także skoncentrowane na rozproszonych systemach pomiarowych oraz bezprzewodowych sieciach czujników, które stanowią element kluczowy dla rozwiązania największych problemów naszej przyszłości. Przykładami są inteligentne sieci dystrybucji gazu lub elektryczności, sieci komunikacyjne, pomiarowe oraz wielosensorowe systemy w transporcie, jak i rozproszone systemy pomiarowe w technologii bezpieczeństwa.


Współpraca pomiędzy UZ i IHP istnieje od wielu lat, a w lutym 2016 r. została przypieczętowana umową o kooperacji. Ta współpraca jest realizowana poprzez wspólne wykłady oraz specjalistyczne projekty, a obecnie dodatkowo zostanie rozszerzona o dalsze wspólne obszary badawcze.

 

Joint Lab będzie koordynowany przez pracownika naukowego IHP - dr Krzysztofa Piotrowskiego, który zajmuje się prowadzeniem badań w grupie Sensornets and Middleware Platform, zajmującej się sieciami sensorów oraz platformami Middleware. Po stronie UZ Joint Lab kierowany będzie przez dr hab. inż. Ryszarda Rybskiego, prof. UZ dyrektora Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki. „Od wielu lat IHP z dużym powodzeniem współpracuje z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ przy projektach i w procesie kształcenia studentów. Nasz Joint Lab umożliwi efektywne wykorzystanie zasobów uniwersyteckich oraz naszej pozauniwersyteckiej placówki naukowej. W ten sposób możliwe będzie tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla obecnych problemów w obszarze naszych badań naukowych”, mówi dr K. Piotrowski. Obecnie obie instytucje naukowe współpracują przy dwóch projektach: SmartGrid Plattform, nad koncepcją innowacyjnego serwisu, który ma za zadanie implementację bezpiecznego i zorientowanego na przyszłość systemu dystrybucji energii. Poza tym niedawno rozpoczęto również projekt SmartRiver, w ramach którego w dwumieście Frankfurt (Oder)/Słubice, po obu stronach Odry, zostanie stworzona bazująca na sensorach platforma. Jej zadaniem będzie gromadzenie informacji, w celu realizacji bardziej interaktywnej, skutecznej oraz wszechstronnej organizacji infrastruktury miast oraz jej komponentów. „Utworzenie Joint Labu jest następnym krokiem w naszej wieloletniej współpracy. Połączenie naszej wiedzy i zasobów stworzy wartość dodaną, co obrazują dwa bieżące projekty”, mówi z zadowoleniem prof. R. Rybski.

 

Laboratoria Joint Lab tworzą pomost pomiędzy badaniami prowadzonymi w IHP oraz kształceniem i badaniami prowadzonymi na uniwersytetach oraz szkołach wyższych. „W ten sposób, poprzez ścisłą współpracę, łączy się potencjał regionalnych placówek akademickich oraz wybranych partnerów międzynarodowych. Każdy Joint Lab pracuje nad specyficznym, zorientowanym na przyszłość tematem badawczym”, podkreśla dyr. prof. B. Tillack. Taki koncept jest z powodzeniem rozwijany od 2000 r. Obecnie istnieje sześć regionalnych Joint Labów: z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym Cottbus-Senftenberg, Uniwersytetem Technicznym w Wildau, Uniwersytetem Technicznym w Berlinie oraz Uniwersytetem Poczdamskim. W 2014 r. rozpoczęły działalność międzynarodowe Joint Laby: z Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Sabancı w Stambule.

 

Joint Lab jest wspólną jednostką Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz IHP we Frankfurcie nad Odrą. W jego ramach naukowcy wraz ze studentami będą prowadzić wspólne badania oraz będą realizować prace dyplomowe i doktoranckie. W każdym semestrze są prowadzone zazwyczaj jedne wspólne zajęcia edukacyjne ze studentami Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ. W ramach współpracy IHP prowadzi zwykle 4 spotkania wykład/ćwiczenia dotyczące sieci sensorów bezprzewodowych.


W latach 2018-2019 dzięki współpracy z IHP powstało 10 prac inżynierskich oraz 3 magisterskie (planuje się 5 kolejnych w 2020 roku).


Wspólne projekty badawcze to: SmartGrid Plattform Projekt (INTERREG), czas trwania: 06.2018 – 05.2019, budżet: 135.139 €; SmartRiver Projekt (INTERREG), czas trwania: 07.2019 – 06.2022, budżet: 1 146 000 €.


 

IHP jest instytutem należącym do Wspólnoty Leibniza i prowadzi badania nad systemami krzemowymi, układami i technologiami wysokich częstotliwości oraz nowymi materiałami. Opracowywane są tam również innowacyjne rozwiązania dla bezprzewodowej i szerokopasmowej komunikacji, lotnictwa, lotów kosmicznych, biotechnologii, medycyny, przemysłu samochodowego, bezpieczeństwa oraz automatyki przemysłowej. W IHP zatrudnionych jest blisko 300 osób. IHP dysponuje linią pilotażową dla opracowywania i wykonania bardzo szybkich układów w technologii 0,13/0,25 µm-BiCMOS. Linia ta znajduje się w Cleanroomie klasy 1 o powierzchni 1 000 m². Szczegółowe informacje o tej jednostce na: http://www.ihp-microelectronics.com
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT