Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu w Biurze Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych

 

27 marca 2018 r.

 

Uniwersytet Zielonogórski ogłasza konkurs

na stanowisko koordynatora projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”, POWR.03.05.00-00-Z007/17 w ramach umowy o pracę na czas określony – 50 miesięcy.
 

Miejsce pracy:
Uniwersytet Zielonogórski - Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych.
 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami unijnymi,
 • Umiejętność pracy w systemach SL2014, SOWA,
 • Znajomość Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w zakresie środków dedykowanych szkołom wyższym,
 • Znajomość wytycznych UE w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Znajomość zasad udzielania zamówień publicznych w projektach UE,
 • Gotowość do udziału w szkoleniach, konferencjach, itp.
   

 Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 • Nadzór nad realizacją projektu „Zintegrowany program kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”;
 • Koordynacja realizacji projektu przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu Zielonogórskiego zaangażowane w realizację projektu;
 • Nadzór na koordynatorami wydziałowymi realizującymi projekt;
 • Bieżący kontakt z Instytucją Zarządzającą;
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu, Kolegium Rektorskiego i spotkań kierownictwa Uniwersytetu w zakresie realizacji projektu;
 • Udział w pracach Biura Zamówień Publicznych w zakresie wyłaniania wykonawców zadań realizowanych w ramach projektu;
 • Prowadzenie informacji i Promocji Projektu;
 • Przygotowywanie zbiorczych sprawdzań z realizacji projektu;
 • Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 • Przygotowanie dokumentów administracyjno – finansowych;
 • Przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdań monitoringowych;
 • Inne, wynikające z koordynacji projektu.

   

Pisemne oferty zawierające:

List motywacyjny,
CV.

Komplet dokumentów należy składać osobiście w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9 pok. 14 lub przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl do dnia 10 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.

 


Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922


Dokumenty kandydatów nierozpatrzone w obecnym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT