UZ ogłasza konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

 

 

9 kwietnia 2018 r.

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego

w  Biurze Zarządzania Nieruchomościami i Obsługi Uczelni

(umowa  o pracę na zastępstwo)

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należeć będzie m. in.:

 • Sporządzanie pism administracyjno-biurowych, upoważnień, decyzji, notatek służbowych, protokołów, zaświadczeń.
 • Organizacja i nadzór pracy pracowników portierni – zapewnienie ciągłości pracy portierni.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników portierni: sporządzanie harmonogramu planowanego oraz rzeczywistego czasu pracy portierów oraz przekazywanie go do Działu Osobowego, prowadzenie rejestru urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników portierni.
 • Dostarczanie korespondencji na portiernie.
 • Zabezpieczanie portierni w książki rejestru pobieranych kluczy, książki dyżurów, czytniki kodów kreskowych, breloków do kluczy itp.
 • Odpowiadanie za gospodarkę kluczami - wnioskowanie o dorabianie kluczy, zabezpieczanie w klucze zapasowe i rezerwowe (plombowanie).
 • Organizowanie i nadzorowanie prawidłowej ochrony obiektów oraz mienia Uniwersytetu.
 • Wnioskowanie o zlecanie dostaw i usług związanych z Sekcją Kontroli Dostępu, Ochrony Mienia i Obsługi Audiowizualnej – generowanie zamówień.
 •  Prace związane z wprowadzaniem Systemu Kontroli Dostępu: personalizowanie kart RFID pracowników UZ, obsługa kart RFID w całym procesie obiegu, administrowanie danymi dostępowymi oraz odpowiednie ich zabezpieczanie i przechowywanie, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie realizacji ich potrzeb dostępu do obiektów i pomieszczeń oraz ochrony mienia,         
 • Organizacja usuwania awarii depozytorów kluczy, systemów alarmowych i telewizji CCTV.

   

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • duża samodzielność i kreatywność w realizacji zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.
   

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Kodeksu Pracy,
   

Pisemne oferty zawierające:

CV,
list motywacyjny,

należy składać do 20 kwietnia 2018 roku w Dziale Osobowym Uniwersytetu Zielonogórskiego,ul. Licealn a 9 pok. 14 lub przesłać elektronicznie na adres:

rekrutacja-pracownikow@adm.uz.zgora.pl.

 

Dokumenty kandydatów nierozpatrzone w obecnym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych  (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT