Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

UZ zatrudni ...

 

 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI


z a t r u d n i


dwóch pracowników na stanowiska administracyjne w Dziale Zaopatrzenia


http://www.dz.uz.zgora.pl

 


Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

 

1.    Organizacja, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań zgodnie z      Ustawą PZP (m.in. sporządzanie SIWZ wraz z załącznikami, obsługa sekretarska całości procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim).


2.    Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją zamówień udzielanych z wyłączeniem ustawy PZP, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim.


3.    Ewidencjonowanie umów w rejestrze umów Działu Zaopatrzenia.


4.    Udzielanie informacji w zakresie realizacji zamówień zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego.


5.    Monitorowanie warunków i terminów dostaw.


6.    Prowadzenie spraw związanych z reklamacjami dotyczącymi jakości i ilości realizowanych zamówień.


7.    Ewidencjonowanie faktur w rejestrze faktur Działu Zaopatrzenia, nadzór nad ich obiegiem oraz przekazywanie opisanych przez jednostki organizacyjne UZ dokumentów do Działu Finansów i Działu Księgowości.

 

8.    Archiwizowanie dokumentacji zrealizowanych zamówień.


9.    Prowadzenie Dzienników Podawczych Działu Zaopatrzenia.


10.    Wprowadzanie danych do Rejestru Zamówień realizowanych poza Ustawą PZP i zamówień realizowanych zgodnie z Ustawą PZP.


11.    Organizowanie szkoleń produktowych dla pracowników UZ wspólnie z przedstawicielami producentów sprzętu.


12.    Obsługa programu Dziekanat-2.3 w zakresie wspomagania pracy Działu Zaopatrzenia.


13.    Składanie deklaracji do systemu INTRASTAT o obrocie handlowym podlegającym zgłoszeniu.


14.    Przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych (np. dla GUS).


15.    Współpraca z Urzędem Celnym oraz przewoźnikami krajowymi i zagranicznymi przy odbiorze i ekspedycji aparatury, materiałów, usług i innych urządzeń.


16.    Realizowanie innych zadań powierzonych przez Kierownika Działu Zaopatrzenia w zakresie zadań Działu Zaopatrzenia.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie wyższe – preferowane: techniczne, ekonomiczne,


- staż pracy na stanowisku biurowym min. 5 lat,


- bardzo dobra znajomość pakietu Office,


- duża samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,


- umiejętności analitycznego myślenia,


- umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,


- znajomość języka angielskiego min. w stopniu podstawowym.

 

 

Pisemne oferty zawierające:


- CV,


- list motywacyjny,


- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i doświadczenie,


- referencje,

 

należy składać do 13 sierpnia 2015 roku w sekretariacie Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9. pok. 210 lub przesłać w formie elektronicznej na adres k.lasinska@adm.uz.zgora.pl oraz e.kwiatkowska@dz.uz.zgora.pl .

 


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn.zm).

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT