Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

VI Zielonogórskie Spotkania z Demografią na UZ

14 marca 2018 r.

 

Procesy demograficzne.jpg

 

Instytut Historii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze oraz Polskie Towarzystwo Historyczne O/Zielona Góra, Polskie Towarzystwo Statystyczne O/Zielona Góra zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zielonogórskie spotkania z demografią pt. Procesy demograficzne planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe?

 

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r.

 

 

Zmiany demograficzne, które zachodzą w państwach i regionach Europy od drugiej połowy XX w., niosą za sobą konkretne konsekwencje będące wyzwaniem o fundamentalnym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania każdego państwa i społeczeństwa. Maja one różny charakter niosący za sobą wiele odmiennych konsekwencji – są zarówno żywiołowe, jak i przewidywalne, czy planowane.

 

Wśród procesów demograficznych jakie nabierają szczególnego znaczenia we współczesnym świecie wymienić można m.in. procesy starzenia się ludności, zmniejszanie się dzietności poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, procesy migracyjne ludności, które wpływają na zjawisko depopulacji. Wywierają one istotny wpływ na wzrost gospodarczy, rynek pracy, stabilność finansów publicznych, system zabezpieczenia społecznego, spójność społeczną.


Zagrożenia oraz konsekwencje, jakie może wywołać niestabilna sytuacja demograficzna powodują, że gremia polityczne intensywnie interesują się tematyką ludnościową, która staje się tematem publicznej  i politycznej debaty, nie zawsze popartej rzetelną wiedzą demograficzną.

Na przestrzeni wieków zmieniały się założenia oraz priorytety polityki ludnościowej, jak i zaangażowanie państw w tym obszarze. Współcześnie obserwuje się dwa główne trendy demograficzne, które wymagają zaangażowania państw, tj. z jednej strony starzenie się społeczeństwa skorelowane ze spadkiem liczby urodzeń, który dotyczy państw rozwiniętych oraz niekontrolowany i gwałtowny przyrost naturalny obserwowany w państwach słabo rozwiniętych. 

 

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych danych demograficznych w kontekście wpływu zachodzących współcześnie zjawisk na zmiany społeczno-kulturowe. Przedstawiane będą również analizy wzajemnych relacji między procesami demograficznymi a politykami społecznymi prowadzonymi przez państwa na przestrzeni wieków. Istotą konferencji jest również wymiana poglądów i stanowisk przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków dotyczących związków zjawisk demograficznych z zachodzącymi zmianami w różnych obszarach życia społecznego.

 

Konferencja będzie również okazją do uczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileuszu 100. rocznicy utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 

 

Obszary tematyczne:

 •  Teorie demograficzne – kształtowanie świadomej polityki demograficznej na przestrzeni wieków
 • Państwo oraz społeczeństwo jako podmiot kształtujący zachowania demograficzne
 • Koniunktura gospodarcza a procesy demograficzne
 • Procesy ludnościowe a rynek pracy
 • Wymiary jakości życia w kontekście przemian demograficznych
 • Konsekwencje procesów starzenia się ludności dla polityki regionalnej
 • Demografia a style życia i konsumpcji 
 • Przemiany relacji międzypokoleniowych i sytuacji rodzin  w kontekście kryzysu demograficznego
 • Ekonomiczne konsekwencje starzenia się ludności
 • Nowe wymiary wykluczenia społecznego w kontekście przemian demograficznych
 • Prognozy demograficzne a scenariusze rozwojowe
 • Kryzys demograficzny a przemiany systemów wartości
   

Wskazane obszary nie wyczerpują całości tematyki, która może stanowić przedmiot dyskusji. Organizatorzy otwarci są także na inne propozycje mieszczące się w tematyce konferencji.


Konferencja zakłada integrację interdyscyplinarnych podejść koncentrujących się na tematyce demograficznych uwarunkowań procesów społeczno-gospodarczych w perspektywie krótko i długofalowej. Interesują nas analizy i refleksje przedstawicieli różnych środowisk naukowych: historyków, demografów, politologów, socjologów, psychologów, prawników, ekonomistów, urbanistów, itd. Do udziału w konferencji zachęcamy także przedstawicieli i innych dyscyplin koncentrujących swoje zainteresowania naukowe wokół tematyki konferencji. Zapraszamy także badaczy, studentów, przedstawicieli samorządów i instytucji pozarządowych oraz praktyków.


Wyrażamy nadzieję, że uczestnictwo w konferencji będzie nie tylko platformą prezentacji wyników pracy naukowej, wymiany myśli i poglądów na tematy związane z konsekwencjami przemian demograficzne, ale posłuży również nawiązaniu kontaktów, które w przyszłości zaowocują wartościowymi pomysłami i inicjatywami o charakterze naukowym i zawodowym.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zgłoszenie  w terminie do 20 czerwca 2018 roku. Załączony formularz należy wysłać drogą e-mailową na adres: spotkaniazdemografia@gmail.com

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł. Studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich wnoszą opłatę w wysokości 200 zł. Opłata pokrywa koszty uczestnictwa w konferencji.

W trakcie konferencji przewiduję się również organizację warsztatów komputerowych dla doktorantów z następujących tematów: 

 • Bank Danych Lokalnych jako efektywne źródło udostępniania danych statystycznych
 • System monitorowania rozwoju STRATEG
 • Zasady przygotowania opracowań analitycznych. Prezentacja danych statystycznych - zasady i rekomendacje

 

 

Termin wpłat: do 10.09.2018 roku.

 

Konto Polskiego Towarzystwa Historycznego o/Zielona Góra,  al. Wojska Polskiego 69 w PKO BP:

 

43 1020 5402 0000 0102 0117 8854

 

Jeżeli będą Państwo potrzebowali FV, proszę o podanie w formularzu zgłoszeniowym danych do faktury. W innych przypadkach proszę danych tych nie wypełniać.

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT