Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Własny Fundusz Stypendialny UZ dla studentów

15 października 2021 r.

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

 

 

Począwszy od roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie Zielonogórskim Zarządzeniem nr 124 Rektora z 30 sierpnia 2021 r. wprowadzono Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UZ, który zawiera mechanizmy motywujące m.in. studentów i doktorantów do uzyskiwania wybitnych osiągnięć w działalności naukowej lub artystycznej.

 

 

 

Termin i miejsce składnia wniosków:

Wnioski o stypendium w ramach w/w funduszu zainteresowany student składa w Sekretariacie Rektora w terminie do 15 listopada 2021 r. Student może złożyć wniosek także za pośrednictwem właściwego dziekana.

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek studenta powinien zawierać w szczególności:

 

1. Dane osobowe;

2. Zaświadczenie wydane przez właściwe Biuro Obsługi Studenta zawierające: średnią ocen uzyskaną w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku obliczoną zgodnie z Regulaminem Studiów UZ;
prognozowaną datę ukończenia studiów;
informację, czy w toku studiów wnioskodawca nie powtarzał semestru lub roku studiów i nie korzystał z wpisu warunkowego na kolejny semestr;

3. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną i braku postępowań dyscyplinarnych w toku;

4. Uzasadnienie wnioskodawcy;

5. Opinię właściwego dziekana;

6. Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe uzyskane w toku studiów;
Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego.


Wzór wniosku stanowi załącznik do Zarządzania nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 30.08.2021 r.  i jest dostępny na stronie www.uz.zgora.pl/ap/ oraz http://nauka.uz.zgora.pl/nauka-i-rozwoj-kadry/nagrody-i-stypendia/ , http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody

 


Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

Student wyróżniający się w nauce, który w toku dotychczasowych studiów, spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie był ukarany karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  2. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium osiągnął średnią ocen nie niższą niż 4,9 obliczaną zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie;
  3. w toku dotychczasowych studiów nie powtarzał semestru lub roku studiów i nie korzystał z wpisu warunkowego na kolejny semestr;
  4. w toku dotychczasowych studiów uzyskał osiągnięcia naukowe (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z odczytem, referatem lub inną formą prezentacji wyników własnej pracy naukowej; publikacje w czasopismach naukowych lub studenckich czasopismach naukowych; krajowe lub międzynarodowe nagrody na osiągnięcia naukowe; udział i projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych; inne osiągnięcia).

 

 

Kryteria przyznawania stypendium:

Stypendystą zostaje student, który zajął pierwsze miejsce w rankingu punktowym uwzględniającym wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe. Ostateczną liczbę punktów ustala się dzieląc punkty uzyskane za średnią ocen i osiągnięcia naukowe przez liczbę lat, których dane te dotyczą. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana za średnią ocen.

Szczegółowe zasady i punktacja zawarte są w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 30 sierpnia 2021 r.).


 

Liczba i wysokość stypendiów:

W danym roku akademickim może być przyznane jedno stypendium ze środków własnych dla studenta, a jego łączna wysokość w danym roku wynosi 6.000 zł.


 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów:

Rektor podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium ze środków własnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku, na wniosek kapituły.
 

W przypadku stypendiów dla studentów skład kapituły jest następujący:
 

  1. Prorektor ds. Studenckich – przewodniczący kapituły;
  2. Kanclerz lub wskazany przez niego przedstawiciel;
  3. Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu.


O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium ze środków własnych Sekretariat Rektora informuje pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji.

 

W przypadku odmowy przyznania stypendium wnioskodawca może złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji uzasadniony wniosek o jego ponowne rozpatrzenie przez Rektora. Rektor rozpatruje wniosek w terminie 30 dni. Decyzja Rektora jest ostateczna. Stypendysta jest informowany pisemnie o przyznaniu stypendium ze środków własnych w terminie 14 dni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji Rektora.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT