Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Stypendium „Grant Rektorski” dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego

24 listopada 2021 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Zgodnie z Zarządzeniem nr 124 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. wprowadzającym Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków własnych w formie „Grantu Rektorskiego”.


 

Termin i miejsce składnia wniosków:

Wnioski o stypendium „Grant Rektorski” w zainteresowane osoby składają w Sekretariacie Rektora w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.


 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do ubiegania się przyznanie grantu,
   
 • oświadczenie upoważniające UZ do wykazania określonych we wniosku osiągnięć pracownika lub doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu.


 

Osoby uprawnione do ubiegania się o „Grant Rektorski”:

 • pracownik będący nauczycielem akademickim UZ zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, który złożył oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (art. 343 ust. 7 ustawy) na UZ,
   
 • pracownik zatrudniony na stanowisku dydaktycznym prowadzący działalność naukową, który złożył oświadczenie o zaliczeniu do liczby N ( art. 265 ust. 5 ustawy) oraz oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej ( art. 343 ust. 7 ustawy) na UZ,
   
 • zespół badawczy jeżeli spełni warunki Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego określone w  § 10 ust. 2.

 

Stypendium naukowe „Grant Rektorski”, przyznawane jest za następujące osiągnięcia naukowe lub artystyczne:

 • uzyskanie za dany rok wysokiej wartości punktowej w slocie publikacyjny w rozumieniu przepisów o ewaluacji jakości działalności naukowej w danym roku (przez wysoką liczbę punktów w slocie publikacyjnym rozumie się co najmniej 100 pkt. w indywidualnym slocie publikacyjnym);
   
 • pozyskanie i realizacja na rzecz Uniwersytetu projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 9, 11 i 12 ustawy, lub projektu finansowanego w ramach narodowego Programu Rozwoju Humanistyki o wysokiej kwocie finansowania w danym roku, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 regulaminu. Uniwersytet powinien występować w projekcie jako organizacja wiodąca lub jako partner w konsorcjum.Grant Rektorski przyznawany jest raz w roku za punkty za sloty publikacyjne uzyskane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski”:

Wysokość stypendium naukowego „Grant Rektorski” za liczbę punktów uzyskaną indywidualnie w slocie publikacyjnym w rozumieniu przepisów o ewaluacji jakości działalności naukowej ustalona na podstawia Zarządzenia nr 125 Rektora UZ z dnia 30 sierpnia 2021 r. wynosi:
 

2.000 zł w przypadku uzyskania co najmniej 100 pkt;
 

5.000 zł w przypadku uzyskania co najmniej 140 pkt;
 

8.000 zł w przypadku uzyskania co najmniej 200 pkt.
 

Maksymalna wysokość grantu dla zespołu badawczego, który uzyskał dla UZ wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na swoje projekty w jednym roku kalendarzowym wynosi 25.000 zł.
 

Tryb i warunki wypłacania stypendium „Grant Rektorski”, stosuje się odpowiednio do doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Wzór wniosku stanowiący załącznik do Zarządzania nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  30 sierpnia 2021 r. oraz Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego dostępne są na stronie www.uz.zgora.pl/ap/ oraz http://nauka.uz.zgora.pl/nauka-i-rozwoj-kadry/nagrody-i-stypendia/.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT