Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Własny Fundusz Stypendialny UZ – DOKTORANCI

28 października 2022 r.

 

logo UZ pion - RGB kwadrat.jpg

Zarządzeniem nr 124 Rektora z dnia 30 sierpnia 2021r. wprowadzono Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i pracowników UZ, na podstawie którego doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków własnych w formie „Stypendium dla doktorantów”.

 

Termin i miejsce składnia wniosków:

Wnioski o stypendium w ramach w/w funduszu zainteresowany doktorant składa w Sekretariacie Rektora w terminie do 30 listopada 2022 r.

Doktorant może złożyć wniosek także za pośrednictwem właściwego kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora Szkoły Doktorskiej.

 

Wniosek doktoranta powinien zawierać w szczególności:

1.   Dane osobowe;
2.  Zaświadczenie wydane przez właściwe Biuro Obsługi Studenta lub Sekretariat Szkoły Doktorskiej zawierające informacje:

- czy wnioskodawca zaliczył wszystkie przedmioty w dotychczasowym toku studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej;
- czy wnioskodawca nie powtarzał przedmiotów;
- prognozowaną datę ukończenia studiów;

3. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną i braku postępowań dyscyplinarnych w toku;
4.  Uzasadnienie wnioskodawcy;
5. Opinię właściwego kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora szkoły doktorskiej;
6. Opinię opiekuna naukowego lub promotora dotyczącą postępów w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej;
7. Dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe uzyskane w toku dotychczasowych studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej;
8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego.


Wzór wniosku stanowi załącznik do Zarządzania nr 125 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 30.08.2021 r.  i jest dostępny na stronie www.uz.zgora.pl/ap/ oraz http://nauka.uz.zgora.pl/nauka-i-rozwoj-kadry/nagrody-i-stypendia/ , http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody

 

Osoby uprawnione do złożenia wniosku:

Doktorant wyróżniający się w osiągnięciach naukowych, który w toku dotychczasowych studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej, spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie był ukarany karą dyscyplinarną, która nie uległa zatarciu, i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
  • ze wszystkich przedmiotów w dotychczasowym toku studiów doktoranckich lub kształcenia
  • w szkole doktorskiej uzyskał zaliczenie;
  • w toku studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej nie powtarzał przedmiotów;
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej popartymi pozytywną opinią opiekuna naukowego lub promotora;
  • w toku dotychczasowych studiów doktoranckich lub kształcenia w szkole doktorskiej uzyskał osiągnięcia naukowe (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych z odczytem, referatem lub inną formą prezentacji wyników własnej pracy naukowej; publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie punktowanych czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego ds. nauki; inne publikacje uwzględniane w ocenie parametrycznej jednostek naukowych; krajowe lub międzynarodowe nagrody na osiągnięcia naukowe; udział i projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych; inne osiągnięcia).

 

Kryteria przyznawania stypendium:

Stypendystą zostaje doktorant, który zajął pierwsze miejsce w rankingu punktowym uwzględniającym osiągnięcia naukowe wykazane we wniosku. W przypadku równej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskana za osiągnięcia naukowe będące publikacjami w czasopismach naukowych znajdujących się w wykazie punktowanych czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego ds. nauki. Ostateczną liczbę punktów ustala się dzieląc punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe przez liczbę lat, z których osiągnięcia zostały wykazane, z tym, że osiągnięcia nie mogą dotyczyć więcej niż 4 lat.

Szczegółowe zasady i punktacja zawarte są w Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 30 sierpnia 2021 r.).

 

Liczba i wysokość stypendiów:

W danym roku akademickim może być przyznane jedno stypendium ze środków własnych dla doktoranta, a jego łączna wysokość w roku wynosi 8.000 zł.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów:

Rektor podejmuje decyzję w sprawie przyznania stypendium ze środków własnych w terminie 30 dni od złożenia wniosku, na wniosek kapituły.

W przypadku stypendiów dla doktorantów skład kapituły jest następujący:

1. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – przewodniczący kapituły;
2. Kanclerz lub wskazany przez niego przedstawiciel;
3. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Uniwersytetu.

O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium ze środków własnych Sekretariat Rektora informuje pisemnie wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji.

 

W przypadku odmowy przyznania stypendium wnioskodawca może złożyć w terminie 14 dni
od doręczenia decyzji uzasadniony wniosek o jego ponowne rozpatrzenie przez Rektora. Rektor rozpatruje wniosek w terminie 30 dni. Decyzja Rektora jest ostateczna. Stypendysta jest informowany pisemnie o przyznaniu stypendium ze środków własnych w terminie 14 dni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji Rektora.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT