Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wizyta wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina na UZ.

j. Gowin i A. Greinert.jpg

Prof. A. Grainert przekazuje min. J. Gowinowi monografię o wydobyciu węgla brunatnego w województwie lubuskim. Fot. Kazimierz Adamczewski

25 maja 2016 r.

 


Dzisiaj, w środę 25 maja br. Uniwersytet Zielonogórski odwiedził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wśród osób towarzyszących znaleźli się posłowie: Marek Ast i Artur Zasada, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

 


Podczas spotkania wicepremiera J. Gowina z władzami uczelni, w którym uczestniczyli dziekani, prodziekani i dziekani-elekci, o blaskach i cieniach funkcjonowania UZ mówił  rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.  Sukcesy to przede wszystkim stale podnosząca swe kwalifikacje i rosnąca kadra naukowa, nowe Wydziały na uczelni (w 2001 r., kiedy ruszał UZ, było ich 8, obecnie jest ich 12), przeprowadzone inwestycje o łącznej wartości ponad 154,5 mln zł (z czego 36,5 mln zł to wartość tzw. „miękkich” projektów). Malejąca od 2009 r. liczba studentów to największe zmartwienie kolejnych władz uczelni. Niż demograficzny trwa i w najbliższych latach na polskie uczelnie będzie trafiać coraz mniej kandydatów na studia. Tymczasem od liczby studentów zależny jest algorytm, według którego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wylicza należne polskim uczelniom państwowym dotacje.

 


Wicepremier J. Gowin pogratulował JM Rektorowi prężnie rozwijającej się uczelni i osiągnięć, które są jej udziałem. Poinformował zebranych, że w Ministerstwie prowadzone są prace nad nowym algorytmem, by finansowanie uczelni utrzymać na określonym poziomie. Stwierdził także, że będą rosły nakłady na polską naukę. Jednak większa pula planowanych środków finansowych trafi na wydziały techniczne współpracujące z przedsiębiorstwami aniżeli na te, reprezentujące nauki podstawowe – humanistyczne i społeczne. Jako przykład właściwego wykorzystania badań naukowych w praktyce wskazał prof. dr hab. inż. Grzegorza Benyska z UZ zajmującego się szeroko pojętą „zieloną energią”. W czerwcu br. wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosi obszary, na które zostanie skierowane dofinansowanie do badań, wykorzystanych później w gospodarce.

 

 
Od 1 października br. nastąpi radykalne ograniczenie biurokracji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na innych zasadach będzie działała Polska Komisja Akredytacyjna. Zdaniem J. Gowina na uczelniach potrzebna jest stabilizacja (dotychczas ministerstwo nie prowadziło dialogu ze środowiskiem akademickim). W ciągu 2 lat powinna nastąpić stabilność warunków finansowych i prawnych na uczelniach. Trwają prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym (w komisji konkursowej „Ustawa 2.0” pracuje prof. G. Benysek – dopisek mój, et), której projekt na pewno będzie dyskutowany ze środowiskiem akademickim. Pytanie podstawowe brzmi – jaki powinien być model nauki? W nowej ustawie należy ująć strategiczne rozwiązania dla szkolnictwa wyższego, a do realizacji wybrać taki model, który znajdzie maksymalnie szerokie poparcie środowiska akademickiego.

 


Na zakończenie  swojego wystąpienia min. J. Gowin stwierdził, że  ma precyzyjny obraz problemów zielonogórskiej uczelni i będzie starał się pomóc w ich rozwiązaniu.

 


Dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, prodziekan d/s nauki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ podziękował za informację o wzmocnieniu więzi nauki z przemysłem. Wskazał jak ważna jest polityka energetyczna kraju i przekonanie Polaków o tym, jak cennym paliwem jest węgiel brunatny. Przekazał min. J. Gowinowi monografię „Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim”, która ukazała się w ubiegłym roku pod jego redakcją. 

 


Dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ podkreślił, jak ważne jest by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłaszało także konkursy dla nauk humanistycznych i społecznych. To właśnie podstawowe wydziały uniwersytetów – społeczne i humanistyczne budują kapitał kulturowy i społeczny. Bardzo istotne jest także odbiurokratyzowanie nauki, ponieważ zdarzało się, iż prawo było interpretowane ze szkodą dla nauki. Ponadto nie jest dobrze, jeśli uczelnie miesiącami czekają na decyzję ministerstwa dotyczącą uruchomienia nowego kierunku.

 


Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego stwierdziła, że samorząd województwa wspierał i będzie wspierał  Uniwersytet Zielonogórski. Liczy, że podobnie będzie działało MNiSW. Województwo lubuskie przekazało na rozwój UZ 120 mln zł, ponieważ istnienie Uniwersytetu jest gwarantem realizacji wieloletniej strategii rozwoju województwa lubuskiego.

briefing J. Gowin.jpg

Podczas briefingu prasowego. Stoją od lewej: prof. G. Benysek, prof. T. Kuczyński i min. J. Gowin. Fot. K. Adamczewski

Odnosząc się do wystąpień dziekanów min. J. Gowin stwierdził, że wydobycie węgla brunatnego jest szansą dla województwa lubuskiego, ale ma świadomość jak wiele emocji wśród lokalnej społeczności budzi budowa kopalni odkrywkowej.

 

Wyraził także radość, że obecnie za finanse państwa odpowiada minister d/s rozwoju (czyli meneger), a nie minister d/s finansów (czyli główny księgowy). Jeśli bowiem polska gospodarka ma być innowacyjna, to musi nastąpić rozwój nauki. Nie należy kupować gotowych patentów za granicą. Stawiamy na polską innowacyjną naukę.

 

Polscy naukowcy tracą setki godzin na wypełnianie niepotrzebnych ankiet i sprawozdań. To musi się zmienić.

 


Podczas briefingu prasowego min. J. Gowin podkreślił bardzo dynamiczny rozwój UZ. Mówił o wprowadzeniu nowego systemu finansowania uczelni, ponieważ obowiązujący jemu (rozwojowi) nie sprzyja. Musi nastąpić wzrost nakładów na badania naukowe. Na tle innych krajów  UE Polska źle w tym względzie wypada. Wicepremier podkreślił, że w najbliższym czasie na badania innowacyjne zostanie przeznaczone 50 mld zł. W polskich naukowcach tkwi duży potencjał i jako przykład wskazał prof. dr. hab. inż. Grzegorza Benyska, który zajmuje się zagadnieniami transportu elektrycznego.

 


Wicepremier zaakcentował dobrą współpracę UZ z władzami samorządowymi miasta i województwa.

 


Następnie z JM Rektorem UZ i zaproszonymi gośćmi zwiedził Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, sp. z o.o.  w Nowym Kisielinie. 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT