Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – konferencja na UZ

 

 

16 listopada 2016 r.

 

IP.png

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne.

Konferencja odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada br. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Woj. Polskiego 71.

 

 

 

Program konferencji:

 

24.11.2016 r. (czwartek)

Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra

 

 

11:00 Otwarcie konferencji

 

Prorektor UZ ds. Studenckich – Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Dziekan Wydziału Humanistycznego – Prof. UZ dr hab. Sławomir Kufel

Dyrektor Instytutu Politologii UZ – Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała

Sekretarz konferencji (kwestie organizacyjne) – Dr Adam Jarosz/Dr Beata Springer

 

11:10 Wykład wprowadzający – gość specjalny konferencji

 

Mgr Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w latach 2003-2015, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski)

 

Krzysztof Więckiewicz był dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej od momentu jego powstania w 2003 r. Jest jednym z pomysłodawców Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ekspert Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego, współtwórca ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Był sekretarzem Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W 2014 r., podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych odznaczony został przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

11:40  Panel nr 1

Formalno-prawne aspekty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

Prowadzący:  dr Łukasz Młyńczyk (Uniwersytet Zielonogórski)

 

11:40 Finansowe formy współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  - dr Monika Wojcieszak, mgr Agnieszka Wojcieszak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

11:55  Prywatyzacja realizacji zadań publicznych a publicyzacja realizacji zadań prywatnych – aspekty prawne współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - dr Ewaryst Kowalczyk (Uniwersytet Zielonogórski)

12:10 Zlecanie realizacji zadań publicznych jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowym - mgr Aleksandra Ozimek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

12:25  Prawne uwarunkowania współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi  - mgr Berenika Czerwińska (Uniwersytet Wrocławski)

12:40 Aspekty finansowe współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - mgr Barbara Zyzda (Uniwersytet Wrocławski)

 

12:55   Dyskusja

 

13:10    Lunch

 

13:50   Panel nr 2

Funkcje, zakres zadań, sposoby realizacji zadań publicznych, instrumenty działania de lege lata i de lege ferenda.

 

Prowadzący:  dr Adam Ilciów (Uniwersytet Zielonogórski)

 

13:50  Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta Olsztyna - dr Elżbieta Subocz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

14:05  Regulamin konsultacji społecznych jako narzędzie kształtowania relacji miedzy obywatelami a władzą samorządową  - dr Agnieszka Opalińska (Uniwersytet Zielonogórski)        

14:20  Efektywna współpraca elementów systemu pieczy zastępczej jako warunek udanej reintegracji rodziny - mgr Ewa Flaga-Szewczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

14:35  Prawne wyznaczniki granic współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa - mgr Renata Płaszowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

14:50  Formy współpracy urzędu miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi - mgr Piotr Chrzanowski (Uniwersytet Szczeciński)

 

15:05  Dyskusja

 

15:20  Przerwa kawowa

 

15:35  Panel nr 3

Budowanie partnerstw i realizacja projektów unijnych. Aktywność polskich organizacji pozarządowych na szczeblu europejskim.

 

Prowadzący:  dr Adam Jarosz (Uniwersytet Zielonogórski)

 

15:35 Organizacja i funkcjonowanie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kwiat Lnu” na rzecz społeczeństwa lokalnego gmin wiejskich powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego -mgr Mateusz Pazgan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

15:50 PAKT.COM.ORG jako przykład partnerstwa organizacji pozarządowej z jednostką samorządu terytorialnego w projektach unijnych - mgr Krystyna Górnicka (Uniwersytet Zielonogórski)

16:05  Aktywność organizacji pozarządowych w kontekście wykorzystania środków unijnych - dr Marek Świstak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

16:20 Problematyka współpracy zagranicznej samorządów w działalności wybranych instytucji  systemu Rady Europy z uwzględnieniem pozarządowych organizacji międzynarodowych - prof. Tadeusz Gadkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

16:35  Status prawny pozarządowych organizacji międzynarodowych w kontekście współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego - mgr Sylwia Jezierna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

16:50  Dyskusja

 

17:05  Przerwa kawowa

 

17:20  Panel nr 4

Kierunki reform i zmian, perspektywy współpracy na przyszłość.

 

Prowadzący:   dr Anna Feja-Paszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

 

17:20 Samorząd terytorialny a organizacje pozarządowe. Stan badań, nisze, rekomendacje - prof. Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

17:35  Organizacje pozarządowe na samorządowej scenie politycznej. Przykład powiatów województwa zachodniopomorskiego - dr hab. Łukasz Tomczak (Uniwersytet Szczeciński)

17:50  Normatywne i społeczne uwarunkowania działalności jednostek ochotniczych straży pożarnej w gminach - mgr Łukasz Brodziak (Uniwersytet Zielonogórski)

18:05  Nowe perspektywy współpracy stowarzyszeń zwykłych z samorządem terytorialnym w świetle ostatnich zmian w Prawie o stowarzyszeniach - mgr Mateusz Judziński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

18:20  Nowe wyzwania i narzędzia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa małopolskiego - mgr Magdalena Wilk-Białek (Urząd Miasta i Gminy w Miechowie/Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

18:35   Dyskusja

 

18:50   Zakończenie I dnia obrad. Przejazd na kolację.

 

20:00     Uroczysta kolacja

             Restauracja PALMIARNIA, ul. Wrocławska 12a,

             65-427 Zielona Góra

 

 

25.11.2016 (piątek)

Miejsce obrad:  Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

al. Wojska Polskiego 71, Zielona Góra

 

9:00  Panel nr 5

Społeczno-gospodarcze skutki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

Prowadzący:  Prof. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

 

9:00  Ocena skuteczności działań organizacji pozarządowych w  realizacji polityk publicznych na przykładzie bezrobotnych - dr hab. Barbara Kryk, dr Beata Subocz (Uniwersytet Szczeciński)

9:15 Kooperacja organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Wybrane aspekty - dr Radosław Kamiński (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

9:30  Praca organizacji pozarządowych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – na przykładzie świetlic środowiskowych w Szczecinie - mgr Barbara Chojnacka (Uniwersytet Szczeciński)

9:45  Rola organizacji pozarządowych w sektorze edukacji  – przykład aglomeracji poznańskiej - dr Marzena Walaszek (Uniwersytet w Poznaniu)

10:00 Współpraca jednostki samorządu terytorialnego z Ochotniczą Strażą Pożarną na przykładzie gminy Dobra - mgr Przemysław Szymański (Uniwersytet Szczeciński)

10:15 Monitoring współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku w 2012 i w 2014 roku - dr Agata Bulicz, mgr Arkadiusz Drukier (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

 

10:30   Dyskusja

 

10:45   Przerwa kawowa

 

11:00   Dyskusja/Panel ekspertów: Rzeczywistość współpracy JST z NGO

                       

Moderator: dr Agata Bulicz

 

Sebastian Ciemnoczołowski – Urząd Miasta Zielona Góra
Irina Brovko – Fundacja LYADA
Martyna Rybka – Urząd Miasta Głogów
Natalia Wojciechowska – Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Magdalena Tokarska – Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w latach 2003-2015, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

 

12:15  Przerwa kawowa

 

12:30  Panel nr 6

Budowanie kultury współpracy, standaryzacja współpracy.

 

Prowadzący:  dr Beata Springer (Uniwersytet Zielonogórski)

 

12:30  Bariery współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - prof. Zbysław Dobrowolski (Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

12:45  Partycypacja w programowaniu, partnerstwo w realizacji polityk publicznych w JST -mgr Małgorzata Jaskulska (Uniwersytet Zielonogórski)

13:00 Optyka sieciowa we współpracy urzędów gmin z organizacjami pozarządowymi - dr Marcin Flieger (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)

13:15  Standaryzacja współpracy JST i NGO. Ślepa uliczka czy realna możliwość poprawy jakości współdziałania? - dr Andrzej Ferens (Uniwersytet Wrocławski)

13:30 Współpraca samorządu terytorialnego, z wybranymi podmiotami w zapewnieniu bezpieczeństwa miasta - dr hab. Zbigniew Grzywna (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

13:45  Ochrona informacji niejawnych w jednostkach samorządowych województwa śląskiego – aspekty normatywne i organizacyjne - dr Dariusz Gregorczyk (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

                       

14:00  Dyskusja

 

14:15  Lunch

 

15:00 Panel nr 7 Problemy/bariery współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

Prowadzący:  dr Agnieszka Opalińska (Uniwersytet Zielonogórski)

 

15:00  Budowanie relacji międzyorganizacyjnych w kontekście różnorodnych barier współpracy międzysektorowej - prof. Wiesław Danielak (Uniwersytet Zielonogórski)

15:15  Nowe rozumienie dialogu społecznego w samorządzie terytorialnym szansą dla organizacji pozarządowych - dr Michał Zieliński (Uniwersytet Zielonogórski)

15:30 Aktualne problemy prawne z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w świetle orzecznictwa TK - dr Nina Leśniak-Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski)

15:45  Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej w orzecznictwie sądowoadministracyjnym i rozstrzygnięciach organów nadzoru - dr Anna Feja-Paszkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski)

16:00  Determinanty współpracy pomiędzy samorządem, nauką i biznesem - mgr Karolina Gębska (Uniwersytet Zielonogórski)

16:15 Duże problemy małych stowarzyszeń. Bariery we współpracy z administracją samorządową - lic. Krzysztof Łoziński (Uniwersytet Zielonogórski)


16:30   Dyskusja                    

 

16:45   Zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT