Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkursy na stanowiska: stypendysta-doktorant przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

 

19 stycznia 2018 r.

074456-ncn.png

 

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowiska: stypendysta-doktorant przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Lilianna Kiejzik.

 

 

Kierownik projektu badawczego „Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej”

realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/25/B/HS1/00530

zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim

ogłasza konkurs

na stanowisko doktoranta-stypendysty

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:

 • uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filozofii,
 • status studenta studiów doktoranckich (III stopnia),
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką filozofii rosyjskiej, feminizmu filozoficznego;  tzw. „kwestią kobiecą” w filozofii, rolą i aktywnością kobiet w filozofii,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru historii filozofii, filozofii kultury,
 • gotowość do pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność,
 • opublikowany lub przyjęty do publikacji artykuł z obszaru szeroko rozumianego uczestnictwa kobiet w filozofii,
 • bierna znajomość języka rosyjskiego.

 

Opis zadań w projekcie: Doktorant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu pt. „Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował (1) przegląd literatury w archiwach warszawskich w celu zebrania doniesień eksperymentalnych i propozycji teoretycznych istotnych z punktu widzenia pytań badawczych stawianych w projekcie, (2) analiza oraz konceptualizacja uzyskanych danych, (3) weryfikacja hipotez projektu odnośnie do tzw. wątku polskiego. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim.

 

Warunki zatrudnienia: Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Regulamin przyznawania stypendiów II), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 roku. Okres pobierania stypendium wynosi 12 miesięcy (luty 2018 – styczeń 2019), całkowita kwota stypendium wynosi 12 000 PLN, a miesięczna kwota wypłacanego stypendium – 1000,00 PLN.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku doktoranta-stypendysty,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osoby (formularz do pobrania na stronie UZ),
 • Curriculum Vitae,zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia),
 • wykaz dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem publikacji oraz wystąpień dotyczących problematyki kobiecej w filozofii.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)

 

Aplikacje proszę składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) na adres l.kiejzik@ifil.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-001 Zielona Góra.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2018 r. o godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 31 stycznia 2018 r.


Wszelkie pytania należy kierować do Kierownika projektu, prof. dr hab. Lilianny Kiejzik, na adres l.kiejzik@ifil.uz.zgora.pl.


 

 ******

 

Kierownik projektu badawczego „Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej”

realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/25/B/HS1/00530

zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim

ogłasza konkurs

na stanowisko doktoranta-stypendysty

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:

 • uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filozofii,
 • status studenta studiów doktoranckich (III stopnia),
 • znajomość zagadnień związanych z problematyką filozofii rosyjskiej, feminizmu filozoficznego;  tzw. „kwestią kobiecą” w filozofii, rolą i aktywnością kobiet w filozofii,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z obszaru historii filozofii, filozofii kultury,
 • gotowość do pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność,
 • opublikowany lub przyjęty do publikacji artykuł z obszaru szeroko rozumianego uczestnictwa kobiet w filozofii,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B-2.

 

Opis zadań w projekcie: Doktorant-stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu pt. „Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej”. Zakres jego obowiązków będzie obejmował (1) przegląd literatury w archiwach berlińskich w celu zebrania doniesień eksperymentalnych i propozycji teoretycznych istotnych z punktu widzenia pytań badawczych stawianych w projekcie, (2) analiza oraz konceptualizacja uzyskanych danych, (3) weryfikacja hipotez projektu odnośnie do tzw. wątku niemieckiego. Stypendysta-doktorant jest zobowiązany do tego, by w czasie trwania projektu przygotować i zgłosić do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych minimum 1 artykuł badawczy w języku angielskim lub niemieckim.

 

Warunki zatrudnienia: Kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (Regulamin przyznawania stypendiów II), obowiązującym dla konkursów ogłoszonych po 15 grudnia 2016 roku. Okres pobierania stypendium wynosi 12 miesięcy (luty 2018 – styczeń 2019), całkowita kwota stypendium wynosi 12 000 PLN, a miesięczna kwota wypłacanego stypendium – 1000,00 PLN.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku doktoranta-stypendysty,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 • kwestionariusz osoby (formularz do pobrania na stronie UZ),
 • Curriculum Vitae,
 • zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia),
 • zaświadczenie poświadczające znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B-2,
 • wykaz dorobku naukowego ze szczególnym uwzględnieniem publikacji oraz wystąpień dotyczących problematyki kobiecej w filozofii.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)

 

Aplikacje proszę składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) na adres l.kiejzik@ifil.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-001 Zielona Góra.

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2018 r. o godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 31 stycznia 2018 r.


Wszelkie pytania należy kierować do Kierownika projektu, prof. dr hab. Lilianny Kiejzik, na adres l.kiejzik@ifil.uz.zgora.pl.

 

 

 

 

Kierownik projektu „Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej”

Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT