Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez NCN

 

 

3 kwietnia 2018 r.

074456-ncn.png

 

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki:  Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne), realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/26/2/HS2/00039 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim. Kierownikiem projektu jest dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:

 • uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie socjologii i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie socjologii,
 • znajomość zagadnień związanych z socjologicznymi badaniami statystycznymi,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych,
 • znajomość oprogramowania SPSS do badań ilościowych oraz MAXQDA do badań jakościowych oraz umiejętność ich wykorzystania,
 • gotowość do wykonywania powierzonych zadań odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,
 • współpraca z Lubuskim Ośrodkiem Badań Społecznych.
   

Opis zadań w projekcie: stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach projektu Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne).

Zakres obowiązków będzie obejmował:


- przygotowanie ankiety oraz przeszkolenie studentów ankieterów,

- czuwanie nad prawidłową realizacją badania,

- porządkowanie i archiwizację danych,

- opracowanie wyników ilościowych ankiet w oprogramowaniu SPSS,

- opracowanie wyników jakościowych w interdyscyplinarnym zespole, z uwzględnieniem treści pozyskanych w toku wywiadów scenariuszowych,

- przygotowanie końcowej analizy.


Dodatkowym zadaniem doktoranta jest przeprowadzenie warsztatów dotyczących przebiegu wywiadów scenariuszowych oraz w zakresie obsługi oprogramowania wspomagającego MAXQUDA, a także udział w innych zbiorowych działaniach zespołu badawczego.


Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy; całkowita kwota stypendium wynosi 24.000 zł, a kwota miesięczna – 2.000 zł. 


Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,
 • list motywacyjny,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie UZ),
 • curriculum vitae,
 • wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, wystąpienia).

   

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) pod adresem M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.
 

Termin składania aplikacji upływa 11 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tydzień później 2018 r.
 

Pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Magdaleny Steciąg, prof. UZ, pod adresem M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl.

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT