Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez NCN

6 kwietnia 2020 r.

NCN_poziom dobre.jpg

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki:  Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne), realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/26/2/HS2/00039 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim. Kierownikiem projektu jest dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ.


 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:

• uzyskały tytuł zawodowy magistra w dziedzinie językoznawstwa i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich w dziedzinie językoznawstwa,

• mają znajomość zagadnień związanych z receptywną komunikacją wielojęzyczną na polsko-czeskim pograniczu,

• posiadają doświadczenie w prowadzeniu badań nad komunikacją w środowisku wielojęzycznym w wykorzystaniem modelu lingua franca lub lingua receptiva oraz co najmniej jedną publikację na ten temat w dorobku naukowym,

• mają poświadczoną znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie C1,

• są gotowe wykonywać powierzone zadania samodzielnie, odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo.


Opis zadań w projekcie:

stypendysta będzie prowadził badania na Uniwersytecie Zielonogórskim w ramach projektu Lingua receptiva czy lingua franca? Praktyki językowe na pograniczu polsko-czeskim w obliczu globalnej dominacji angielszczyzny (ujęcie ekolingwistyczne). Zakres obowiązków będzie obejmował realizację próbnego i właściwego eksperymentu psycholingwistycznego poświęconego porównaniu efektywności komunikacji w modelu lingua franca i lingua receptiva wśród młodych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, a w szczególności:

- ustalenie procedury eksperymentu w porozumieniu z innymi członkami zespołu badawczego,

- organizację eksperymentów i nadzór nad nimi;

- przeprowadzenie ewaluacji eksperymentów w porozumieniu z innymi członkami zespołu badawczego i z uwzględnieniem opinii jego uczestników,

- zbieranie i archiwizowanie uzyskanego materiału audiowizualnego,

- analiza materiału audiowizualnego i przygotowanie raportu z badań.

Dodatkowym zadaniem doktoranta będzie korekta językowa anglojęzycznych prezentacji członków zespołu badawczego.


Warunki zatrudnienia:

stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium jest wypłacane przez 12 miesięcy; całkowita kwota stypendium wynosi 24.000 zł, a kwota miesięczna – 2.000 zł.


Wymagane dokumenty:

• podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,

• list motywacyjny,

• kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),

• kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania znajduje się pod ogłoszeniem),

• curriculum vitae,

• wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, wystąpienia).


Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) pod adresem M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl lub tradycyjną pod adresem: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.


Termin składania aplikacji upływa 24 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tydzień później.Pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Magdaleny Steciąg, prof. UZ, pod adresem: M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT