Wydział Humanistyczny UZ ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty przy projekcie finansowanym przez NCN

12 września 2019 r.
 

NCN_poziom dobre.jpg

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko: stypendysta przy projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Mróz.


Kierownik projektu badawczego: Stanisław Lisiecki (1872-1960) – zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej, realizowanego na podstawie umowy nr UMO-2017/25/B/HS1/01934 zawartej między Narodowym Centrum Nauki a Uniwersytetem Zielonogórskim ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom:

- uzyskany tytuł zawodowy magistra w dziedzinie filozofii i status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub status studenta studiów magisterskich (II stopnia) w dziedzinie filozofii,

- znajomość zagadnień związanych z problematyką historii filozofii polskiej, historiografii filozofii, czy recepcji filozofii Platona w Polsce,

- gotowość do wykonywania powierzonych zadań odpowiedzialnie, rzetelnie i terminowo,

- znajomość stanu badań problemu stanowiącego przedmiot projektu.


 Opis zadań w projekcie: stypendysta będzie prowadził badania na Wydziale Humanistycznym UZ w ramach projektu pt. Stanisław Lisiecki (1872-1960) – zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej.


Zakres obowiązków będzie obejmował:

1) napisanie i obronienie pracy dyplomowej związanej z tematem projektu;

2) przeprowadzenie uzupełniających kwerend wskazanych przez kierownika projektu;

3) przygotowanie oraz wygłoszenie referatu i/lub artykułu popularnonaukowego,

4) referowanie kierownikowi projektu na bieżąco postępów prac i przygotowanie sprawozdania po ukończeniu każdego etapu prac.


Warunki zatrudnienia: stypendysta zostanie wyłoniony na podstawie konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (regulamin II dla konkursu OPUS 13). Stypendium  jest  wypłacane  przez  12  miesięcy  (październik 2019 – wrzesień 2020),  całkowita  kwota  stypendium  wynosi  18 000 zł, a kwota miesięczna – 1 500 zł.


Wymagane dokumenty:

- podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie na stanowisku stypendysty, z klauzulą następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.)”,

- list motywacyjny,

- kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich i zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów doktoranckich (III stopnia) lub zaświadczenie potwierdzające status studenta studiów magisterskich (II stopnia),
 

- curriculum vitae,

- wykaz udokumentowanych osiągnięć naukowych (dotychczasowe stypendia, udział w projektach badawczych, publikacje, wystąpienia konferencyjne, działania popularyzujące naukę),

- udokumentowana znajomość języka starogreckiego w stopniu co najmniej podstawowym.


Aplikacje należy składać pocztą elektroniczną (w formie plików pdf) na adres: T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl lub osobiście w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69A, 65-762 Zielona Góra.


Termin składania aplikacji upływa 20 września 2019 r., o godz. 12.00.


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 27 września 2019 r.


Pytania należy kierować do kierownika projektu, dr hab. Tomasza Mroza, na adres: T.Mroz@ifil.uz.zgora.pl .
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT