Wydział Prawa i Administracji stał się faktem!

WPiA otwarcie spotkania.jpg

Siedzą od lewej: prof. B. Banaszak; senator RP dr Stanisław Iwan, poseł na Sejm RP dr Waldemar Sługocki; posłanka na Sejm RP Bożenna Bukiewicz, JM Rektor UZ prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Marszałek Senior Sejmu dr Józef Zych, Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej J.E. ks. bp dr Stefan Regmunt.

 

W poniedziałek, 31 marca 2014 r., w sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej odbyło się posiedzenie sygnatariuszy porozumienia w sprawie powołania Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. W spotkaniu, które otworzył JM Rektor UZ prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński uczestniczyli posłowie na Sejm RP VII kadencji: Marszałek Senior dr Józef Zych, Marek Ast, Bożenna Bukiewicz, dr Waldemar Sługocki oraz senator RP VIII kadencji dr Stanisław Iwan; Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej J.E. ks. bp dr Stefan Regmunt; prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. - Jan Grzęda; prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze - Marek Witczak; Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze – dr Alfred Staszak; prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze – Robert Gwidon Makarowicz;  prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze – Ryszard Zajączkowski; dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – Jowita Pilarska-Korczak; wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  w Zielonej Górze – Tadeusz Dobiecki; Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. – Wojciech Szcześniak; prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. – Wiesław Drabik; dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze – Piotr Dopierała; dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze - Roman Śniedziewski; zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze – Krystyna Motyl; Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze – Franciszek Grześkowiak; Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej  w Gorzowie Wielkopolskim - bryg. mgr inż. Hubert Harasimowicz; Sekretarz Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - Teresa Sekuła, Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze – insp. Sebastian Banaszak, a także prorektorzy UZ: ds. jakości kształcenia prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk oraz d/s  studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.


JM Rektor prof. T. Kuczyński poinformował zebranych, że dnia 19 marca br. podczas swego posiedzenia Senat UZ jednogłośnie wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia z dniem 1 października 2014 r. Wydziału Prawa i Administracji, a on sam podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia tego Wydziału.

prof. B. Banaszak.jpg

Od lewej: siedzi dr Alfred Staszak - Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, a stoi prof. dr hab. Bogusław Banaszak.

 

Pierwszym dziekanem nowo utworzonego wydziału zostanie prof. dr hab. Bogusław Banaszak, dotychczasowy pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego d/s powołania Wydziału Prawa i Administracji. W swoim wystąpieniu podkreślił, że przy tworzeniu nowego Wydziału spotkał się z ogromną życzliwością pracowników UZ oraz lubuskich środowisk prawniczych. Przypomniał, że we wrześniu 2012 r. pojawiła się inicjatywa powołania nowego Wydziału, a już w grudniu tego samego roku interesariusze zewnętrzni podpisali porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji. 


Na nowym Wydziale będą prowadzone działalności w dwóch spośród trzech dyscyplin naukowych w zakresie nauk prawnych: prawo i nauki o administracji (trzecim jest prawo kanoniczne – dopisek mój et). Podstawowym celem Wydziału Prawa i Administracji jest intensywny rozwój badań naukowych oraz praca na rzecz modernizacji i poszerzania szeroko rozumianej oferty edukacyjnej Wydziału. Jakość kadry naukowej WPiA gwarantuje  osiągnięcie zarysowanych celów, poprzez konsekwentną realizację sformułowanych zadań.

 

Należy do nich zaliczyć: prowadzenie badań naukowych w obszarze dyscyplin naukowych: prawo, nauki o administracji oraz w dziedzinach pokrewnych; realizację procesu dydaktycznego w ramach prowadzonych kierunków studiów; poszerzanie oferty dydaktycznej Wydziału, w tym podnoszenie rangi prowadzonych studiów – utworzenie studiów III stopnia; w ramach prowadzonych badań, dbałość o rozwój kadry naukowej; rozwijanie współpracy z innymi jednostkami uniwersyteckimi w kraju i zagranicą; podejmowanie działań i kampanii na rzecz pozyskiwania środków finansowych oraz kandydatów na prowadzone formy i rodzaje studiów.


Zabierając kolejno głos poszczególni sygnatariusze porozumienia stwierdzali, że Wydział Prawa i Administracji jest niezwykle potrzebny nie tylko Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, ale także instytucjom  prawnym oraz administracji państwowej, samorządowej oraz skarbowej województwa lubuskiego. Deklarowali, że przyszli studenci tego Wydziału będą mogli odbyć praktyki i staże w instytucjach, które reprezentują.


Podsumowując JM Rektor podziękował wszystkim za przybycie i stwierdził, że kolejne spotkanie odbędzie się podczas inauguracji roku akademickiego na nowo utworzonym Wydziale Prawa i Administracji.

 

Fot. Kazimierz Adamczewski

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT