Uniwersytet Zielonogórski
A-  A   A+     kontakt | PL

Serwis Informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego ma nowego dziekana

21 marca 2018 r.

 

 

Dzisiaj, to jest w środę 21 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się wybory uzupełniające dziekana tego Wydziału. Przypomnijmy, że poprzedni dziekan prof. dr hab. dhc multi Bugusław Banaszak, zmarł nagle 9 stycznia br.

 


Jak poinformował nas przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ kolegium elektorów stanowiły 22 osoby. Tylu członków bowiem liczy Rada Wydziału Prawa i Administracji UZ. Wszyscy uczestniczyli w wyborach. Nowym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UZ została wybrana jednogłośnie dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ.

 


Na swoich stanowiskach pozostali dotychczasowi prodziekani Wydziału – dr Piotr Mysiak –  prodziekan d/s nauki i jakości kształcenia oraz dr Robert Wysocki – prodziekan d/s studenckich.

 

 

prof. H.Paluszkiewicz ciemny żakiet.jpg

Fot. Archiwum prywatne prof. H. Paluszkiewicz.

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i egzaminie sędziowskim zatrudniona w Katedrze Postępowania Karnego Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1991 roku jako czynny radca prawny wpisana na Listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 


Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1997 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu po obronie rozprawy doktorskiej pt. Orzekanie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego przez sąd pierwszej instancji, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. T. Nowaka.    

 


W 2008 r. opublikowała rozprawę habilitacyjną pt. Pierwszoinstancyjne merytoryczne wyrokowanie poza rozprawą w polskim procesie karnym (Warszawa 2008), na podstawie której Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM, w tym samym roku nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a Rektor UAM przyznał nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe.

 


W 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu profesora nauk prawnych m.in. w oparciu o dzieło Studia z zakresu problematyki intertemporalnej w prawie karnym procesowym, (Warszawa 2016).

 


Specjalistka w dziedzinie prawa karnego procesowego. Prowadzi badania w zakresie praktycznych i teoretycznych aspektów procesu karnego, a w szczególności orzekania poza rozprawą, praktycznych aspektów posiedzeń sądowych, sytuacji procesowej pokrzywdzonych, problematyki zasad procesowych, a ostatnio także intertemporalistyki na gruncie tej dziedziny prawa i problematyki postępowań dyscyplinarnych.

 


Autorka ponad 100 prac naukowych – monografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu postępowania karnego omawiających kolejne nowelizacje tego aktu oraz kilku opracowań dydaktycznych o charakterze zeszytów naukowych i skryptów, a także mającego już trzy wydania podręcznika dla studentów studiów prawniczych oraz blisko 100 recenzji wydawniczych i sprawozdań.

 


Uznany dydaktyk - od początku zatrudnienia prowadzi zajęcia dla studentów studiów prawniczych (do 2015 r. Uniwersytetu A. Mickiewicza i studentów polsko – niemieckich studiów w Collegium Polonicum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, a od 2014 roku także dla studentów WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz dla aplikantów do zawodów prawniczych.

 


Wypromowała ponad 200 magistrów prawa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowiskowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowego. W 2014 r. była tutorem dla stypendystów rządu polskiego w ramach rządowego programu współpracy z państwami Europy Wschodniej.

 


Pełniła szereg funkcji uniwersyteckich (m.in. członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM, Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów UAM), a także wydziałowych (m.in. kierowała jednym z zespołów opracowujących strategię WPiA na lata 2010-2019; była członkiem zespołu monitorującego realizację strategii, członkiem wielu komisji wydziałowych, wiceprzewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej). Na WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, członka Komisji ds. Badań Naukowych oraz Komisji ds. Zatrudnienia (konkursowej), jest także członkiem Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Senatu.

 


Za działalność rzecznikowską i organizacyjną w okresie zatrudnienia na UAM wielokrotnie nagradzana nagrodą Rektora UAM i Dziekana WPiA. W czasie pracy na UZ latach 2016-17 była dwukrotnie nagradzana przez Rektora UZ nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe.

 


W latach 2013-17 pełniła funkcję członka dyscyplinarnej Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli Akademickich działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a obecnie (kadencja 2016-19) jest wiceprzewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


W latach 2011-2012 powołana przez Ministra Sprawiedliwości do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacką w Poznaniu, a w latach 2017-19 do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację adwokacją w Zielonej Górze. Członek Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego, Rady  Programowej czasopisma prawniczego Studia Prawa Publicznego i  kilku stałych komitetów naukowych konferencji prawniczych (m.in. organizowanych przez Sekcję Postępowania Karnego TSBJ Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seminarium Prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych).

 


Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych z problematyką procesu karnego wygłaszając referaty lub prowadząc sesje panelowe.

 

 

W 2014 roku odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

Serdecznie gratulujemy prof. Hannie Paluszkiewicz wyboru na stanowisko dziekana.
 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT