Zgłoś kandydatkę do Konkursu Lady D im. Krystyny Bochenek!

9 czerwca 2017 r.

 

Lady D.png

Stowarzyszenie MANUFAKTURA we współpracy z Fundacją Pozytywka zaprasza do udziału w „Konkursie Lady D im. Krystyny Bochenek”. Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

 

Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach:

„Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” oraz „Życie Zawodowe”.

 

Zgłoszenie kandydatki do Konkursu powinno nastąpić do dnia  15 września 2017 r.

 

Kandydatki mogą zgłaszać: jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, media, placówki edukacyjne i osoby fizyczne.

 

 

 

 

REGULAMIN „KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK”

ETAP WOJEWÓDZKI (WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE)

 

 

§1

1. Honorowy patronat nad „Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek” na etapie wojewódzkim w województwie lubuskim, zwanym dalej „Konkursem” sprawują 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie MANUFAKTURA, we współpracy
z Biurem Poselskim Krystyny Sibińskiej.

3. Stowarzyszenie MANUFAKTURA zajmuje się organizacją, promocją i przeprowadzeniem Konkursu.

4. Dane teleadresowe konkursu:

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej

ul. Strzelecka 15/1

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 663-870-443,

e – mail: stowarzyszeniemanufaktura@gmail.com

 

§2

1. Celem konkursu jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet, zamieszkałych na stałe na terenie województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.

2. Szczegółowe kategorie „Konkursu”:

a) „Dobry Start” - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26
działających w różnych obszarach życia społecznego;

b) „Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki;

c) „Sport” - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających
w obszarze sportu;

d) „Życie Społeczne” - kategoria dla kobiet działających w organizacjach
i instytucjach na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób,
albo przedsięwzięć społecznie użytecznych;

e) „Życie Zawodowe” - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób
niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.


3. Laureatki konkursu wybierane są przez kapitułę, w skład, której wchodzą przedstawiciele organizatorów, administracji rządowej, samorządowej, szkół wyższych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

4. W każdej kategorii wybierane jest jedna laureatka. Laureatka przechodzi
do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.


5. Kapituła może podjąć decyzję o wyróżnieniu kandydatki/ek ze względu na specjalne osiągnięcia. Wyróżniona laureatka przechodzi do kolejnego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

6. Laureatki otrzymują dyplomy pamiątkowe oraz nagrody, w przypadku ich pozyskania przez organizatora konkursu.
 

§3

1. W skład kapituły wchodzą co najmniej 3 osoby. Kapituła zatwierdzana jest przez organizatora Konkursu do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Podanie do wiadomości publicznej składu kapituły nastąpi niezwłocznie
po jej powołaniu.
 

§4

1. Rozpoczęcie konkursu wyznacza się na dzień 01 czerwca 2017 r.

2. Zgłoszenie kandydatki do konkursu powinno nastąpić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia kandydatek przyjmowane są w siedzibie Biura, o którym mowa w §1 ust. 4, do dnia 31 sierpnia 2017 r. W przypadku zgłoszeń przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Do konkursu nie mogą być ponownie zgłoszone Panie, które otrzymały wcześniej statuetkę Lady D.

3. Do zgłoszenia mogą zostać dołączone wyłącznie zdjęcia kandydatki zapisane
na płycie CD, w ilości nie więcej niż 2 szt. (parametry zdjęcia: wymiary nie mniej niż 1000x700 pikseli, pojemność zdjęcia nie więcej niż do 2MB, format zdjęcia – jpg). Nie jest możliwe dołączanie innych załączników oprócz załącznika, o którym mowa w §4 ust.5.

4. Kandydatka musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem kandydatek, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 i 3.

5. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć zgodę kandydatki
lub opiekuna ustawowego/prawnego na udział w Konkursie na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 

§5

1. Kapituła dokonuje wyboru laureatek do dnia 15 września 2017 r. Wybór następuje większością głosów.

2. Kapitule przysługuje prawo przesunięcia zgłoszenia kandydatki do innej kategorii konkursu niż kategoria zaproponowana przez podmiot zgłaszający.

3. Kapituła niezwłocznie informuje Stowarzyszenie MANUFAKTURA o wyborze laureatek.


§6

 1. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatek są:

a) jednostki administracji rządowej;
b) jednostki administracji samorządowej;
c) organizacje pozarządowe,
d) media;
e) osoby fizyczne;
f) placówki edukacyjne.


§7

1. Dyplomy oraz nagrody, o których mowa w §2 ust. 5 wręczane są podczas uroczystej gali Konkursu.

2. O dokładnym terminie i miejscu gali Konkursu kandydatki informowane są z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.


§8

Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za spory wynikłe w skutek działania osób trzecich.

 

 

 

 
D&C JARY .:. (C) 2013-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:. KONTAKT